Dotace pro Vás – Operační program Životní prostředí

18.10.2012
Václav Edl

Dobrý den,
 
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 42. výzvu pro předkládání žádostí o podporu na projekty v rámci prioritní osy 6, zaměřené na zlepšování stavu přírody a krajiny. Výzva poběží od 24. září do 23. listopadu 2012. Budou podporovány projekty z následujících oblastí:

 • Implementace soustavy Natura 2000
 • Podpora biodiverzity
 • Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy
 • Výsadba zeleně a ochrana půdy v rámci schválených pozemkových úprav
 • Budování ekosystémů – např. rybí přechody
 • Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích
 • Revitalizace vodních toků
 • Obnova a výstavba vodních nádrží a poldrů
 • Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi
 • Regenerace urbanizované krajiny (zakládání a revitalizace sídelní zeleně v zeleně v prstenci kolem sídla, revitalizace brownfields)
 • Prevence sesuvů a skalních řícení a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů + vrty pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou

 
Je to jedna z posledních možností na získání financí v tomto roce. Získejte peníze pro Vaše rozvojové záměry.
 
Jsem zde pro Vás na tel. 602 242 483 nebo na emailu vedl@edolo.cz.
 

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.