Dotace na Technologie? Ano, ale na INOVATIVNÍ!

7.12.2017

KONEČNĚ je to opět tady! Je VYHLÁŠEN program Technologie! Ale pozor je zde jedna důležitá novinka a omezení…

Stroje, které chcete pořizovat musí být inovativní a musí být počítačově řiditelné (obousměrnou komunikací) – cílem je, abyste při nákupu směrovali Vaše úvahy do oblasti s názvem Průmysl 4.0.

 

Způsobilé výdaje jsou definované takto:

  • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, data, databáze v rámci předmětného projektu
  • výdaje na pořízení provozních souborů, přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase

Omezení:

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Jak jsou definovány „výrobní“ a „nevýrobní“ technologie?

  • Výrobní technologie - technologie sloužící slouží k přímé produkci výrobku nebo jeho částí nebo polotovaru, který je dále zpracováván. Jedná se o technologii, která využívá hmotné vstupy, které dále modifikuje. Modifikace probíhá působením energie (např. mechanické, tepelné, elektrické apod.), jiných hmotných vstupů (např. chemických látek), stárnutím (změnou v čase) nebo působením mikroorganismů atd.

Typickými příklady jsou: obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci, pasterizaci, zpracovávací, plnící a balící linky atd.

 

  • Nevýrobní technologie - technologie, která je podpůrná k výrobní technologií, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu. Jedná se především o technologie:

1)      zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.

2)      diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí související s výrobní oblastí.

3)      infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat.

4)      technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.

Typickými příklady jsou technologie jsou např. měřící přístroje (mechanické i optické), přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů, zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo chipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, třídění, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod.

 

Další články

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp.  může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.